WE PRESENT CHINESE ARTS

Sino US Performing Arts Organization Advisors 2015-2017    Artistic Advisors

    Peidong Xu 

    Zuying Song 

    Ping Sun

    Jinsen Ye

    Du Gao   

     Doudou Huang

    Senzhong Xu   

    Hengda Li

    Jun Chen

    Fei Song


   Administrative Advisors

     Michael J. Zhang 

     Larry Zhang 


​     

​  ADVISORS