WE PRESENT CHINA

Sino US Performing Arts Organization Advisors 2015-2016



    Artistic Advisors

    Peidong Xu 

    Zuying Song 

     Doudou Huang

    Senzhong Xu

    Du Gao

    Dengda Li

    Jun Chen

    Fei Song


   Administrative Advisors

     Michael J. Zhang 

     Larry Zhang 


​     

​  







ADVISORS